Disclaimer & copyright

Deze Disclaimer & Copyright zijn van toepassing op de website die u bekeek voordat u de Disclaimer & Copyright aanklikte. Deze afzonderlijke website wordt hierin aangeduid met de term "deze Website".

Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze Disclaimer & Copyright. Als u hier niet akkoord mee gaat, mag u deze Website niet gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen.

Sintius is de entiteit die deze Website verzorgt en dat hierna aangeduid wordt met de termen “wij”, “ons”, of “onze”.  

Gebruik van Inhoud; Beperkingen; Privacyverklaring

Tenzij anders aangegeven op de desbetreffende locatie en op voorwaarde dat u volledig voldoet aan het bepaalde in deze Disclaimer & Copyright, mag u de inhoud van deze Website bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden (maar niet wijzigen), op voorwaarde dat (i) bedoeld gebruik uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële doeleinden bestemd is, en (ii) iedere kopie van de inhoud die u maakt de auteursrechtelijke kennisgeving of andere met de inhoud verband houdende toekenning bevat.

Het is niet toegestaan de in deze Website opgenomen of omschreven software, bedrijfseigen procedés of technologie te kopiëren of te gebruiken.

Telkens wanneer u naar deze Website gaat en er gebruik van maakt, houdt u zich aan alle geldende wetgeving.

U accepteert dat wij uw persoonsgegevens en andere informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in onze Privacyverklaring, die hier met deze verwijzing deel van uitmaakt. U verklaart zich hierbij akkoord met het bepaalde in onze Privacyverklaring, inclusief eventuele daarin aan u opgelegde verplichtingen.

Intellectuele-eigendomsrechten; Gebruik van namen of logo's van Sintius verboden

Tenzij anders aangegeven wordt de inhoud van deze Website door ons verzorgd.

Deze Website en de inhoud ervan zijn beschermd op grond van de Nederlandse wetgeving en/of wetgeving van andere landen (inclusief het auteursrecht en merkenrecht). Wij en onze licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Disclaimer & Copyright zijn verleend.

Het logo van Sintius, alsmede bepaalde productnamen die op deze Website voorkomen, zijn (geregistreerde) handelsmerken van Sintius. Tenzij uitdrukkelijk in deze Disclaimer & Copyright bepaald, onthoudt u zich van het gebruik van de naam “Sintius”, het logo van Sintius, hetzij zelfstandig of in combinatie met andere woorden of ontwerpelementen. Het is niet toegestaan voorgaande namen, merken en logo's te gebruiken in persberichten, advertenties, of andere reclame- of marketingmaterialen of media, ongeacht of dit schriftelijk, mondeling, digitaal, visueel of in een andere vorm geschiedt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Sintius of een door haar aangewezen persoon. Verzoeken voor bedoelde schriftelijke toestemming vraagt u aan via 'contact' op deze Website.

Verwijzingen op deze Website naar handelsmerken van andere partijen zijn slechts bedoeld ter identificatie en betekenen niet dat die andere partijen hun goedkeuring hebben gegeven aan deze Website of de inhoud ervan. Deze Disclaimer & Copyright verlenen u geen rechten tot het gebruik van de handelsmerken van andere partijen.

Disclaimers en Beperking van Aansprakelijkheid

Deze website (waaronder de inhoud of andere delen ervan) bevat alleen algemene informatie en wij verlenen via deze website geen professionele diensten of adviezen. Voordat u beslissingen of stappen neemt die van invloed zijn op uw financiën of bedrijf, dient u een bevoegd professionele adviseur te raadplegen. Deze website wordt geleverd zoals deze is en wij doen geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties daaromtrent. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande geven wij geen garantie dat deze website veilig, vrij van fouten en virussen of kwaadwillende codes is, of voldoet aan bepaalde prestatie- of kwaliteitscriteria. Wij doen uitdrukkelijk afstand van alle impliciete garanties, waaronder garanties omtrent verhandelbaarheid, eigendomsrechten, geschiktheid voor bepaalde doeleinden, afwezigheid van inbreuken, verenigbaarheid, beveiliging en nauwkeurigheid.

U maakt op eigen risico gebruik van deze website en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding als straf of anderszins ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of op andere gronden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze site, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van bedoelde schade(vergoeding).

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen of tools die worden onderhouden door derden over wie wij geen zeggenschap hebben, waaronder websites die worden onderhouden door individuele werknemers van Sintius. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande doen wij geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties omtrent die websites, bronnen en tools en links daarnaar betekenen niet dat wij deze of de inhoud ervan onderschrijven. 

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet alleen voor ons, maar ook voor onze respectieve personeelsleden.

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voorzover wettelijk toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of op andere gronden. 

 Aanvullende Voorwaarden

Indien een of meer delen van deze Disclaimer & Copyright ongeldig of rechtens niet afdwingbaar zijn in een of meerdere rechtsgebieden, dan (i) wordt deze in dat rechtsgebied zodanig anders uitgelegd als wettelijk toegestaan is waarbij de bedoeling ervan zo dicht mogelijk benaderd wordt, terwijl de overige bepalingen van deze Disclaimer & Copyright volledig van kracht blijven, en (ii) blijven deze Disclaimer & Copyright in ieder ander rechtsgebied volledig van kracht.

Wij kunnen deze Disclaimer & Copyright te allen tijde, naar eigen goeddunken, herzien, door de herziene versie onder de link 'Disclaimer & Copyright' te plaatsen (d.w.z. deze webpagina, waarop u zich nu bevindt) of elders op deze Website. Bedoelde herziene versie treedt direct na plaatsing in werking, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de Disclaimer & Copyright door deze webpagina regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze Website na wijziging van deze Disclaimer & Copyright betekent dat u akkoord gaat met de herziene Disclaimer & Copyright.

Privacy

Op alle persoonsgegevens van een (potentiële) gebruiker is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de volgende doelstelling(en): het beoordelen, accepteren, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, fraudebestrijding, communicatie met derden, zijnde klanten; het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden; het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen; het voldoen aan wettelijke verplichtingen; het beheren van de relatie met u. 

Daarnaast kan Sintius uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde u producten en diensten van Sintius onder de aandacht te brengen. U kunt tegen dat laatste te allen tijde bezwaar maken. Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden buiten deze doelstelling(en) zal niet zonder uw toestemming plaatsvinden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de met u gesloten of te sluiten overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift dit vereist.